| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Česká zemědělská univerzita v Praze

O ČZU Fakulty a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Absolventi Aktuality
Home
Za obsah odpovídá:
JUDr. František Janouch
Obsah vytvořil:
Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D.
Publikováno:
27. 7. 2016
Vizualizace (b)

Home

Aktuality

NAZV ZEMĚ - vyhlášení 1. veřejné soutěže

Národní agentura pro zemědělský výzkum (MZe) vyhlásila soutěž v programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025. Specifickými cíli programu ZEMĚ jsou udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství, lesnictví a udržitelná produkce potravin.

Program je rozdělen na dva dílčí podprogramy:
I) Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií.
II) Podpora státní politiky v agrárním sektoru.
Jednotlivé cíle každého podprogramu jsou podrobně uvedeny v dokumentu Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025 ZEMĚ. V obou podprogramech může být v roli hlavního příjemce pouze výzkumná organizace. V Podprogramu I musí být minimálně jeden podnik v roli dalšího účastníka, Podprogram II je pak určen pouze pro výzkumné organizace.
Řešitel (pokud bude projekt podáván za ČZU v roli hlavního uchazeče o projekt) po elektronickém uzavření a odeslání návrhu projektu v aplikaci IS NAZV Ministerstva zemědělství (dostupná na https://nazv.mze.cz/) si vygeneruje list Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV Ministerstva zemědělství“, který zašle bez podpisu na Oddělení pro strategii nejpozději do úterý, 13. září 2016 do 16:00 hodin na emailovou adresu: sedivka@rektorat.czu.cz
Termín pro podpis příloh za ČZU před nahráním do aplikace IS NAZV Ministerstva zemědělství k danému projektu a pro odevzdání návrhu projektu v případě, že si řešitel chce nechat zkontrolovat formální náležitosti v návrhu projektu Oddělením pro strategii, je středa 7. září 2016 do 16:00 hodin.


Oddělení pro strategii (pokud bude projekt podáván za ČZU v roli hlavního uchazeče o projekt) odešle prostřednictvím datové schránky ČZU v Praze „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV Ministerstva zemědělství“ do datové schránky poskytovatele tak, aby byly splněny všechny požadavky pro odevzdání návrhu projektu definované poskytovatelem ve stanovené soutěžní lhůtě.
Soutěžní lhůta na NAZV Ministerstva zemědělství ČR končí dnem 16. září 2016 ve 23:59:59 hodin.
Přílohy k projektu (dokument k Prokázání oprávnění k činnosti; Čestné prohlášení o způsobilosti, DPH a typu organizace; Čestné prohlášení o identifikaci právnické osoby; popř. Potvrzení o práci s GMO; Oprávnění k používání pokusných zvířat a Souhlas se zpracováním osobních údajů) musí být za všechny uchazeče daného projektu a v souladu se zadávací dokumentací a s patřičnými podpisy nahrané v elektronické podobě v aplikaci IS NAZV Ministerstva zemědělství, a to před uzavřením a odesláním návrhu projektu. Následně musí být všechny přílohy projektu v soutěžní lhůtě v originální verzi doručeny nejpozději do 16. září 2016 do 12:00 hodin v obálce s označením 1. Veřejná soutěž program ZEMĚ PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE NEOTVÍRAT na podatelnu NAZV Ministerstva zemědělství.
Případný termín pro doručení příloh k projektu na NAZV Ministerstva zemědělství (pokud bude projekt podáván za ČZU v roli hlavního uchazeče o projekt) za ČZU na Oddělení pro strategii je stanoven na úterý 13. září 2016 do 16:00 hodin.
Upozorňujeme navrhovatele projektů, že v posledních dnech podávání návrhů projektů může docházet k případnému zpomalení aplikace IS NAZV Ministerstva zemědělství.
Semináře k veřejné soutěži programu ZEMĚ
Národní agentura pro zemědělský výzkum organizuje dva Informační semináře pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2016 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ, které se konají:
9. srpna 2016 od 13:00 hod. v budově Ministerstva Zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 (místnost č. 400)
6. září 2016 od 10:00 hod. v budově Ministerstva Zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 (místnost č. 400)
 
page foot