| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Česká zemědělská univerzita v Praze

O ČZU Fakulty a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Absolventi Aktuality
Vizualizace (b)

Věda a výzkum

Aktuality

Malé bioplynové stanice podporují rozvoj asijského venkova

Anaerobní digesce je důležitou technologií pro zlepšení životního prostředí, řeší problémy s bioodpady a současně vytváří bioplyn a hnojivo. Využitím bioplynových stanic v rozvojových zemích se dlouhodobě zabývají výzkumníci z ČZU.


více ... »

Mastné kyseliny se střední délkou řetězce snižují bakteriální kontaminaci

Jednou z hlavních příčin alimentárních infekcí člověka je ve vyspělých zemích mikrobiální kontaminace kuřecího masa enteropathogenními bakteriemi. Pro jejich účinnou redukci je nutné snížit počty bakteriálních druhů kampylobakterióz a salmonelóz v trávicím traktu zvířat, protože obsah trávicího traktu je nejčastějším zdrojem výsledné kontaminace povrchu drůbežího masa.


více ... »

Fotovoltaický panel nové generace

Za současného stavu solární techniky je důležitý vývoj materiálů stabilních při dlouhodobém ozařování a změnách teploty, které mohou být použity k vývoji nových PV panelů. Vědci z ČZU testují možnosti zapouzdření panelů do silikonového gelu.

více ... »

Lesní půdy významně vážou uhlík

Z půdních analýz vědců z ČZU v Orlických Horách vyšlo najevo, že i v takto mladých lesních půdách došlo během několika desetiletí téměř ke zdesetinásobení obsahu půdního uhlíku.

více ... »

S olovem v půdě by si mohla poradit speciální látka

Vědci z ČZU testují sorbent, který by vázal olovo v zamořených lokalitách, kde kontaminovanou zeminu není možné odtěžit a může hrozit prosakování do spodních vod.

více ... »

Vědci testovali biologicky odbouratelné rozmrazovací prostředky

Česko-polská expedice na jachtě Selma vytvořila námořní rekord u Antarktidy. Pomohly jí v tom rozmrazovací prostředky vyvinuté vědci z ČZU.

více ... »

Nové biopesticidy

Vzhledem k obavám, které u konzumentů vzbuzuje používání syntetických chemikálií při pěstování zemědělských plodin, je trendem posledních hledání jejich bezpečných náhražek. 

více ... »

Matematické modely pomáhají lesníkům s výsadbou

Vědci z ČZU představili nový a efektivní způsob výsadby semenných sadů lesních dřevin. Nové prostorové schéma (označené jako „MI design“) podporuje náhodné křížení, omezuje samoopylení a ve všech sledovaných parametrech překonává alternativní metody k prostorovému uspořádání sadů.  

více ... »

Porod ovlivňuje mikrobiální osídlení kojence

Způsob porodu má zásadní vliv na složení střevní mikrobioty v raném dětství. Počty bifidobakterií se významně liší u dětí narozených císařským řezem a vaginálně narozených.
 

více ... »

300 let na Trojmezné očima dendrochronologické analýzy

Na základě způsobu dorůstání juvenilních jedinců do zápoje a změny šířky přírůstu letokruhů u starších jedinců vznikl pomocí dendrochronologických analýz obraz vývoje přirozených smrkových porostů po disturbancích v nitru Šumavy.
 

více ... »

Sirovodík jako prostředek proti stárnutí?

Prasečí vajíčka, která dozrála v laboratorních podmínkách, dokázal sulfan přidaný v malém množství ochránit před zánikem v důsledku jejich stárnutí. Kromě toho sirovodík zlepšil u stárnoucích vajíček jejich schopnost vyvíjet se v zárodek.

více ... »

Voňavé esenciální oleje chrání dřevo

Největší účinnost v boji proti houbovému napadení bukového dřeva vykazují oleje, které obsahují látky karvakrol a tymol, což jsou například oregano a tymián. Ukázal to výzkum vědců z ČZU.


více ... »

Popel z biomasy je významný zdroj živin

Naprostá většina energie z obnovitelných zdrojů pochází ze spalování biomasy, přičemž na celém světě je ročně generováno přibližně 476 milionů tun popele ze spálené biomasy. Tato anorganická část paliva, která zůstane v kotli po spálení organické hmoty obsažené v biomase, obsahuje většinu minerálních látek původní biomasy a může být vítaným hnojivem.

více ... »

Jak komunikují nosorožci?

U nosorožců byly dosud popsány jen základní znaky komunikace, přestože mají vyvinutý složitý systém sociálních interakcí. Nejvyvinutější sociální systém, a tím pádem také nejširší hlasový repertoár ze všech druhů nosorožců mají nosorožci tuponosí.


více ... »

Jak reagovat na sucho v lesích střední Evropy?

Přístupy, jak omezit negativní vliv sucha na stav lesů u nás i v sousedních státech, přinesla studie z dílny pěti výzkumných pracovišť středoevropského regionu ČZU.


více ... »

Vědci z ČZU se podílejí na objevu nových bakteriálních druhů

Molekulárně-genetické metody jako je například sekvenování bakteriálních genů a dokonce celého genomu přinášejí nové poznatky v oblasti bakteriální systematiky. Přibývá tak i počet nově popsaných bakteriálních druhů z různých ekologických nik.  

více ... »

Vajíčkům savců svědčí páchnoucí sulfan

Překvapivé výsledky přinesl „nevoňavý“ výzkum českých a francouzských vědců. Zjistili, že vajíčka savců si sama vyrábějí jindy odpudivě páchnoucí a vysoce toxický plyn sulfan a regulují s jeho pomocí svou přípravu na oplození.  

více ... »

Nové poznatky o imunitě včel

Včelstva jsou v posledních letech vystavena velkému tlaku patogenů, nejvýznamnějšími jsou roztoči Varroa a mor včelího plodu. Z výzkumů řešených na ČZU se ukazuje, že velkou roli v imunitě včel zřejmě hrají mikroorganismy, ale i pestrá strava a antimikrobiální fenoly a alkaloidy v nektaru a pylu. 

více ... »

Co je příčinou rychlejšího růstu jedle bělokoré?

Někteří autoři předpokládají, že nedávná změna klimatu je nejdůležitějším faktorem způsobujícím zvýšený přírůst, zatímco jiní naznačili, že k regeneraci růstu jedle i smrku výrazně přispělo rapidní snížení emisí za posledních 30 let. Výsledky studie, realizované na Slovensku odborníky z ČZU, poukazují na kombinaci obou faktorů. 

více ... »

Transformace proměnných usnadňuje analýzu kvazilineárních experimentálních závislostí

Zachytit jemné změny v průběhu experimentálně získaných výsledků umožňuje transformace proměnných navržená odborníky z ČZU.více ... »

Systém povrchového mulčování pomáhá pěstitelům brambor

Certifikovaná metodika, zpracovaná odborníky z ČZU, řeší problematiku zvýšení produkce brambor v podmínkách ekologického zemědělství, která současně zachovává či snižuje potřebu přímé ochrany porostů, tj. snižuje spotřebu přípravků na ochranu rostlin.

více ... »

Vliv krátkodobého středověkého osídlení na vlastnosti lesních půd a vegetac

I krátkodobý vliv člověka vede k nevratným změnám půdních vlastností, jež můžeme pozorovat i o 500 let později. Pokud tedy porozumíme živinovým nárokům základních rostlinných indikátorů, můžeme tyto znalosti využít nejen k identifikaci současných půdních vlastností, ale také k poodhalení účelů, pro něž půdu využívali naši předci.

více ... »

Dopady rozdrobení vlastníků zemědělské půdy

Česko a Slovensko se mohou pochlubit dvěma prvenstvími v EU: největšími produkčními bloky a největším podílem pronajaté půdy. Nadměrné produkční bloky přitom zhoršují problémy s erozí, průběh povodní nebo sucha, snižují biodiverzitu i estetickou hodnotu krajiny.

více ... »

IX. Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika

Společnost pro Probiotika a Prebiotika pořádá dne 10. dubna 2014 celodenní již IX. Symposium s mezinárodní účastí.
více ... »

Nové technologie při pěstování řepky

Pro rozvoj uplatnění řepky ozimé ve vztahu ke světové konkurenci a k jiným plodinám (palma olejná, sója), je nezbytné zvýšit výnosy z hektaru a udržet úroveň nákladů na její pěstování. To je cílem nové metodiky zpracované na ČZU.


více ... »

Kvalitu brambor pomáhá stanovit termická analýza

Vědečtí pracovníci z ČZU využili dynamickou mechanickou analýzu ke studiu škrobu v bramborách a stanovili rozdíly mezi hlízami odrůd různých varných typů. Výsledky mohou využít hodnotitelé vlastností odrůd brambor.více ... »

Třicet let monitoringu kosodřeviny v Krkonoších

Borovice kleč je na rozdíl od jiných krkonošských dřevin velmi tolerantní vůči depozicím síry. Ohrožují ji však stoupající teploty. Ty umožňují častější přemnožení hmyzích defoliátorů a současně potenciální zmenšení přirozeného prostoru v důsledku předpokládaného posunu horní hranice lesa.

více ... »

Psi reagují na nepatrné výkyvy magnetického pole Země

Nejen u ryb, ptáků a některých savců, ale nejnověji také u tak domestikovaného zvířete jako je pes zdokumentovali vědci z Fakulty lesnické a dřevařské tzv. magnetorecepci. Po podrobné analýze souvislosti s nepatrnými výkyvy intenzity či deklinace siločar magnetického pole Země se ukázalo, že psi preferují při vyměšování nasměrování těla v severojižní ose, ale pouze v obdobích, kdy je magnetické pole klidné.

více ... »

Kojí samice kopytníků v zoo cizí mláďata dobrovolně?

Alokojení, neboli kojení cizích mláďat, je v současné době velmi studovaný fenomén. Dochází k němu napříč savčími řády a vysvětlení tohoto chování jsou velmi rozdílná. Kojení cizích mláďat může být adaptivní strategií s cílem pomoci vlastním příbuzným, ale může také reflektovat nezkušenost samice vedoucí až ke "krádeži" mléka bez jejího vědomí.

více ... »

Výzkum nového invazivního druhu mechovky v České republice

Vědečtí pracovníci z Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky ČZU v Praze ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podílí na zkoumání biologie a sekundárních metabolitů mechovky Pectinatella magnifica.

více ... »

Záchranný program pro kriticky ohroženou antilopu Derbyho

Západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) je kriticky ohrožený vyhubením. Poslední životaschopná populace se nachází v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu, kde ji ohrožují pytláci, pastva dobytka a degradace původního prostředí.

více ... »

Příprava biodegradovatelné kompozice na bázi modifikovaného škrobu

Připravit biodegradovatelné biopolymery s širokým praktickým využitím v zahradnictví, ve sportu, i v běžném životě je předmětem patentu, na němž má ČZU čtvrtinový podíl.

více ... »

Nové poznatky o magnetorecepci u vodního ptactva

Vodní ptáci preferují dosedání na hladinu v severojižní ose bez ohledu na směr příletu, lehký vánek, postavení slunce, počasí nebo lokalitu. K těmto závěrům dospěl výzkum vědců z České zemědělské univerzity v Praze z katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské ČZU a z University Duisburg-Essen (Německo).

více ... »

Fotovoltaické panely nové generace se silikonovým gelem

Technická fakulta ČZU v Praze spolupracuje na vývoji a testování PV panelů nové generace s PV články zalitými do silikonového gelu, které mají oproti stávajícím panelům řadu výhod.

více ... »

Černá zvěř v zimě urazí denně sotva několik stovek metrů

Během zimy se divočáci pouze chodí nažrat ke krmelišti a pak odpočívají. Neudělají zbytečný krok navíc a za den většinou ujdou sotva několik stovek metrů. Evropsky unikátní projekt telemetrie černé zvěře proběhl v zimních měsících na Šumavě a vyvrátil teorii o mnohakilometrových přesunech divočáků.

více ... »

Výzkum kořenových čističek odpadních vod

Odpadní vody v ČR čistí asi 300 kořenových čistíren u obcí do 500 obyvatel. Substrát čistírny je osázen rákosem či chrasticí tvořící vhodné prostředí pro odstraňování znečištění fyzikálními, chemickými a biologickými procesy. Studiu těchto dějů se věnuje vedoucí katedry aplikované ekologie Jan Vymazal a jeho mezinárodní tým.

více ... »

Nový syntetizovaný oxid manganu stabilizuje anorganické kontaminanty v půdách

Vědci z FŽP ČZU ve spolupráci s Université de Limoges (Francie), Western Michigan University a Přírodovědeckou fakultou UK syntetizovali a popsali oxid manganu, který je schopen adsorbovat vysoké koncentrace kovů (olovo, měď, kadmium, zinek).

více ... »

Participace na Centralizovaném rozvojovém projektu ČZU 2014

více ... »

 
page foot